خرید لایک اینستاگرام

۱K لایک اینستاگرام

۹/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم ندارد
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۳K لایک اینستاگرام

۲۶/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۳ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۵K لایک اینستاگرام

۴۲/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۵ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱۰K لایک اینستاگرام

۸۰/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۱۰ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷