خدمات اینستاگرام

پکیج های پرفروش

۵K فالوور اینستاگرام

۵۰/۰۰۰  تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • سرعت سرور پایین تر از بقیه پکیج ها
 • حداکثر ۴۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱۰K فالوور اینستاگرام

۹۵/۰۰۰  تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • سرعت سرور پایین تر از بقیه پکیج ها
 • حداکثر ۴۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱۵K فالوور اینستاگرام

۱۴۵/۰۰۰  تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۲۵K فالوور اینستاگرام

۲۳۰/۰۰۰  تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱K لایک اینستاگرام

۹/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم ندارد
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۳K لایک اینستاگرام

۲۶/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۳ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۵K لایک اینستاگرام

۴۲/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۵ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱۰K لایک اینستاگرام

۸۰/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۱۰ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱K ویو ویدیو اینستاگرام

۱/۰۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم ندارد
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۳K ویو ویدیو اینستاگرام

۲/۸۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۳ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۵K ویو ویدیو اینستاگرام

۴/۵۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۵ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱۰K ویو ویدیو اینستاگرام

۸/۸۰۰  تومان

 • قابلیت تقسیم تا ۱۰ پست
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۵۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱K ممبر تلگرام

۱۰/۰۰۰  تومان

 • افزایش ممبر کانال یا گروه تلگرام
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۴۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۳K ممبر تلگرام

۲۹/۰۰۰  تومان

 • افزایش ممبر کانال یا گروه تلگرام
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۴۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۵K ممبر تلگرام

۴۶/۰۰۰  تومان

 • افزایش ممبر کانال یا گروه تلگرام
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۴۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷

۱۰K ممبر تلگرام

۹۰/۰۰۰  تومان

 • افزایش ممبر کانال یا گروه تلگرام
 • کیفیت و سرعت استاندارد
 • حداکثر ۴۰٪ ایرانی واقعی
 • ریزش بسیار پایین
 • شروع لحظاتی بعد از سفارش
 • پشتیبانی ۲۴/۷